KB

http://www.elshami.com

KB

اختصار  kilobyte 

الكيلوبايت يساوي  1024  بايت أو  210 

راجع:  byte; kilobyte