http://www.elshami.com

yottabyte
يوتابايت

اختصارها:  YB

وحدة للقياس تساوي  1024  ، وبالتحديد  1,208,925,819,614,629,174,706,176  bytes  أو  280   أو  1024  زيتابايت  zettabytes  .