http://www.elshami.com

satellite station
محطة ساتلية. محطة الأقمار الاصطناعية

انظر:  satellite