http://www.elshami.com

terabyte
تيرابايت

اختصارها:  TB

وحدة للقياس تساوي تقريبا ترليون بايت (1,099,511,627,776  bytes)  أو  1012  أو  240    1024 gigabyte  .