http://www.elshami.com

zettabyte
زيتابايت

اختصارها:  ZB

وحدة للقياس تساوي تقريبا  1021  ، وبالتحديد   1,180,591,620,717,411,303,424  bytes  أو  270   أو  1024  إكسابايت   exabytes  .